فرارسیدن ماه محرم تسلیت باد

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان عمران وبهسازی شهری 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 
سال مالی منتهی به  1398/12/29
-1 تاریخچه فعالیت شرکت :
1/1 اساسنامه این شرکت در مجمع عمومی عادی مورخ 81/09/30 تصویب ودر تاریخ 81/12/25 تحت شماره 200550 در اداره ثبت شرکتها ی تهران به ثبت رسیده است . شرکت فعالیت خود را با 37 عضو شروع کرده و در تاریخ صورتهای مالی مورد گزارش به 140 عضو رسیده است .
  به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/04/14 وبه موجب مجوز شماره نامه 15942 مورخ 1394/10/14 اداره کل تعاون استان تهران ،وبا توجه به نامه صادره از سوی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به شماره 94/280236 مورخ 94/10/01 اساسنامه جدید تعاونی مشتمل بر 57 ماده و34 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید.  
1/2 فعالیت اصلی شرکت : 
  فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر می باشد :
  الف- افتتاح انواع حساب سپرده های مختلف وپرداخت وام وتسهیلا ت اعتباری با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه 
  ب-اخذ وام قرض الحسنه وتسهیلات  اعتباری از بانک ها وموسسات اعتباری مجاز 
  ج-   اخذ کمک وهدایای نقدی وغیر نقدی از دولت ،اشخاص حقیقی ویا حقوقی 
  ح-تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت وکوتاه مدت نزد بانکها وموسسات اعتباری مجاز 
  خ- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات ودر چارچوب مقررات 
  د- خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوطه وخرید اوراق مشارکت دولتی ویا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت